Veilig en Gezond op het Dak
Functieprofiel preventiemedewerker PDF Afdrukken
Voor het bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf

Afspraak CAO BIKUDAK
Artikel 15 - Preventiemedewerker

De werkgever dient ertoe zorg te dragen dat de preventiemedewerker werkt conform het functieprofiel preventiemedewerker zoals hier vermeld.

Doel van de functie:
Het invullen van de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet (art. 13) binnen de organisatie.

Plaats in de organisatie:
Per 1 juli 2005 is instelling van de functie van preventiemedewerker verplicht voor alle bedrijven. Per 1 januari 2007 dient in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) beschreven te staan wie de preventiemedewerker is. Deze werkt rechtstreeks onder de bestuurder van de organisatie. Bij > 25 medewerkers: minimaal één preventiemedewerker. De werkgever kan zelf deze taak van preventiemedewerker op zich nemen bij < 25 medewerkers.
Uitgangspunt dient verder te zijn dat de plaats in de organisatie goed past bij de bestaande cultuur, structuur en bedrijfsprocessen.

Kernactiviteiten van de functie:
 • Het uitvoeren c.q. begeleiden van de RI&E (art. 5).
 • Het bewaken van de voortgang van het plan van aanpak n.a.v. de RI&E.
 • Indien van toepassing. Het adviseren en nauw samenwerken met de Ondernemingsraad (OR) / Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of individuele medewerker.
 • Het opstellen van een plan voor voorlichting, instructie en onderricht c.q. scholing.
 • Het onderzoeken van ongevallen, (bijna) ongevallen binnen de organisatie.
 • Het beantwoorden van vragen van medewerkers, management en OR / pVT of anders met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
 • Het optreden als intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen.

Verantwoordelijkheden:
De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het correct invullen van de taken genoemd in de kernactiviteiten.

Bevoegdheden/faciliteiten:
De preventiemedewerker is bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan medewerkers, management en indien van toepassing OR / PVT.
De preventiemedewerker heeft doorgaans een eigen budget, middelen en tijd voor ondersteuning door derden. Deze worden vastgelegd in de RI&E. Hij heeft mandaat voor het bezoeken van werkplekken en het raadplegen van externe arbodeskundigen.

Resultaten van de functie:
De preventiemedewerker stelt jaarlijks een verslag op over de uitgevoerde activiteiten en de voortgang van het plan van aanpak (jaarplan). Tijdens intern overleg wordt gerapporteerd over gemelde ongevallen en/of bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en de genomen maatregelen. Hier uit voortvloeiende afspraken worden opgenomen in het plan van aanpak n.a.v. de RI&E.

Opleiding :
De preventiemedewerker heeft de opleiding 'preventiemedewerker dak (C6)' of een gelijkwaardige opleiding gevolgd, waarin kennis en vaardigheid ontwikkeld wordt inzake toepassing van de oplossingen en afspraken Arbocatalogus Platte Daken in het bedrijf.

Competenties:
Wel dient hij/zij over deskundigheid te beschikken over de in het Bedrijf voorkomende arbo risico's. De brancherganisatie van arbodiensten (OVAL) heeft een richtlijn ontwikkeld om vast te stellen hoe deze deskundigheid kan worden vastgesteld.

Bij het opstellen van dit profiel is gebruik gemaakt van de informatie uit deze richtlijn en uit aanbevelingen inzake uitvoering functie preventiemedewerker, opgesteld door de Stichting Arbouw. Naast de beschikbaarheid aan kennis en vaardigheden voortkomend uit de dagelijkse functie van de medewerker dient er aandacht te zijn voor de volgende aandachtpunten en competenties:

 • Beschikt over voldoende inzicht over arbeidsomstandigheden in het bedrijf en de wijze waarop deze worden aangepakt
 • Kennis hebben en gebruik maken van het arbovoorlichtingsmateriaal van de SBD
 • Regelmatig volgen van de verplichte CAO cursus 'Gezond en Veilig Werken op het Dak'
 • Mee kunnen werken aan het (laten) uitvoeren van een (branche) RI&E en het plan van aanpak
 • Over dat plan van aanpak in het bedrijf draagvlak kunnen organiseren
 • Als trekker (stimulator) kunnen optreden over het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid. Daarbij wordt concrete invulling gegeven aan het doeltreffend informeren en instrueren van het personeel conform artikel 8 arbowet.

Ondersteuningsstructuur preventiemedewerker BIKUDAK:
Bij de opstelling van bovenstaande functieprofiel is de SBD er vanuit gegaan dat de in het bedrijf aangestelde preventiemedewerkers gebruik kunnen maken van de door de branche ontwikkelde instrumenten.

 • Gratis (digitale) informatie
  De SBD ondersteunt de bij haar aangemelde preventiemedewerkers van BIKUDAK bedrijven met veel praktisch voorlichtingsmateriaal. Het gaat om gratis te downloaden of te bestellen materiaal via deze site
 • Tevens ontvangen aangemelde preventiemedewerkers een digitale nieuwsbrief en uitnodiging voor regionale platformbijeenkomsten. 
 • Gratis voorlichting/instructie/coaching door de Arbo-voorlichters van de SBD middels het opstellen van:
  • Een rapportage bij een dakcontrole/instructie
  • Presentatie tijdens toolbox bijeenkomsten
  • RI&E en plan van aanpak
  • Voorbeelden van ongeval- en bijna ongevalformulieren
  • Model BHV - bedrijfsnoodplan en protocol BHV plan alleen werkende.
  • Model PBM register.
 
Volgende >