Veilig en Gezond op het Dak
Bedrijfstakregelingen PDF Afdrukken
Werkgeversorganisatie VEBIDAK, de Vakbonden FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen behartigen de belangen van werkgevers en werknemers in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. Hun afspraken inzake arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en het te voeren sociaal beleid worden meestal in 1 of 2-jarige Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) vastgelegd.

Voor de uitvoering van een aantal structurele voorzieningen, met name op het gebied van opleiding, onderzoek, zorg en sociale zekerheid, zijn in de CAO een aantal zogenaamde bedrijfstakeigen regelingen ontworpen. Voor deze regelingen is het Sociaal Fonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven opgericht. Bij bedrijven op wie de CAO van toepassing is worden de premies geïnd. Daardoor zijn de fondsen in staat om de afgesproken regelingen voor de branche als geheel, of voor individuele werknemers, of bedrijven na te komen.

Voor de uitvoering van de regelingen en de organisatie van de Fondsvorming is een aparte CAO afgesloten. De Collectieve Arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (CAO BTER) bevat de statuten en reglementen van de bedrijfstakeigen regelingen van de BIKUDAK sector. Het omvat onder meer onderstaande onderdelen.

.        Statuten en reglementen

·        Bijdragereglement Stichting SF BIKUDAK

·        Subsidiereglement Stichting SF BIKUDAK

·        Reglement scholing Stichting SF BIKUDAK

.        Reglement omscholing bij dreigende arbeidsongeschiktheid van de Stichting SF BIKUDAK

·        Reglement aanvullingsregelingen van de Stichting SF BIKUDAK

·        Reglement verlof bij stervensbegeleiding en rouw van de Stichting SF BIKUDAK

.        Reglement naleving van de Stichting SF BIKUDAK

.        Reglement werkingssfeer van de Stichting SF BIKUDAK

.        Dispensatie

·       Duur, opzegging en verlenging

.       Reglement klachtenprocedure van de Stichting SF BIKUDAK

De administratieve uitvoering van alle fondsen en regelingen wordt door de afdeling CAO-regelingen van APG (Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam) verzorgd. Meer informatie: www.administratienet.nl

Aangesloten bedrijven

Hieronder vindt u de definitie van bedrijven en werknemers waarop de CAO en CAO-regelingen van toepassing zijn.

1. Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijf: elke natuurlijke of rechtspersoon die in Nederland arbeid doet verrichten in de zin van een verband houdende met het aanbrengen van dakbedekkingen van bitumen en/of kunststof materialen, met uitzondering van:

    1. a. De ondernemingen die in hoofdzaak andere activiteiten verrichten dan de uitvoering van bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingen en uit dien hoofde onder de werkingssfeer van een andere ondernemings- dan wel bedrijfstakcollectieve arbeidsovereenkomst vallen (met dien verstande dat het aandeel van de loonsom voor de uitoefening van bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingen niet overweegt).
      b. De ondernemingen of gedeelten van ondernemingen waarin tevens bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingsmaterialen worden vervaardigd voor levering aan derden.

2. Werkgever: iedere werkgever in het bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf in de zin van artikel 1, eerste lid.

3. Werknemer: iedere werknemer met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW met een werkgever, voor zover zijn functie is opgenomen in bijlage 1 van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst.

4. Werknemer in de zin van de regeling van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Dakbedekkingsbedrijf: werknemer en ook iedere werknemer in loondienst van een werkgever, die belast is met de hieronder genoemde taken:

  • Het laden en/of lossen van een vrachtwagen en/of het verrichten van werkzaamheden in magazijn en/of opslagplaats (expeditie- en magazijnmedewerker).
  • Het verrichten van diverse werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van onder andere het materiaal, hetwelk in het bedrijf van de werkgever dan wel op de bouwplaats wordt gebruikt (onderhoudsmedewerker).

5. UTA-personeel: iedere werknemer in loondienst van een werkgever, wiens functie niet is opgenomen in bijlage 1 van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche.