Vluchtweg bij werkzaamheden op het dak

25 maart 2015 

Bij werkzaamheden op daken hoger dan drie meter moet er altijd een tweede vluchtweg zijn. Dit kan een tweede ladder zijn die – indien redelijkerwijs mogelijk – zover mogelijk van de bestaande (reguliere) daktoegang geplaatst moet worden. Ook behoort de dakdekker voor aanvang van een bepaald werk te beoordelen en te controleren of hij en zijn collega’s in noodsituaties het dak c.q. de werkplek veilig kunnen verlaten via een vluchtweg en/of lager gelegen dakvlakken, trappen, ladders of dergelijke. veilige vluchtweg - vluchtladder
Als hiervan wordt afgeweken, wordt dit onderbouwd in een RI+E of V&G-/BHV-plan.

Vluchtweg
In situaties die direct gevaar opleveren voor veiligheid en/of gezondheid moeten de aanwezigen op het dak zich snel, via de kortst mogelijke weg, in veiligheid kunnen brengen. Het algemene uitgangspunt met betrekking tot goede vluchtwegen is dat er twee onafhankelijke vluchtroutes naar een veilige plaats leiden. Hierdoor kan men bij brand of andere calamiteit de arbeidsplaats snel en veilig verlaten. Omdat bij één vluchtmogelijkheid de kans reëel is dat deze in een noodsituatie onbruikbaar (onbereikbaar) is, moet er een tweede vluchtweg zijn. Van belang is dat deze vluchtweg snel kan worden bereikt.

Geen tweede vluchtweg aanwezig?

Als er geen tweede vluchtweg is, dan moet het werken met open vuur en hete lucht (branden en föhnen) worden beperkt. Gebruik bij voorkeur zelfklevende dakbedekkingsmaterialen. En wordt er tóch met open vuur en/of hete lucht gewerkt, tref dan de nodige voorzorgsmaatregelen. Onder andere: een vrije looproute en brandblussers aanwezig. Werk ook altijd naar de daktoegang toe; het gevaar mag zich nooit tussen de dakdekker en de daktoegang bevinden.
Verder geldt in deze situatie dat een advies moet worden uitgebracht aan de gebouweigenaar/beheerder om bij het groot onderhoud c.q. meerjarenplan van het dak een extra daktoegang te plaatsen die dient als tweede vluchtweg.

Wordt het dak gebruikt als publieke vluchtweg, dan is collectieve beveiliging verplicht!

HET MOET ALTIJD MOGELIJK ZIJN OM BIJ EEN CALAMITEIT HET DAK VEILIG TE VERLATEN!

Dit artikel is een nadere uitwerking van aandachtspunt 3.1 uit de brancheafspraak ‘Voorkom valgevaar op platte daken’, onderdeel van de Arbocatalogus Platte daken. Het kan ook nuttig zijn als aanvullende instructie bij de tips over vluchtweg op pagina 6 in het SBD-instructieboekje ‘Wat een dakdekker moet weten én toepassen’