Is een certificering vereist?

"Mijn opdrachtgever stelt dat ik, op grond van de Arbowet, gecertificeerd moet zijn om (dak)werkzaamheden voor hem uit te voeren".

Wettelijke verplichtingen
Op de meeste bouwprojecten is het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling bouwproces van toepassing. Hierin staan de verplichtingen voor zowel opdrachtgever, ontwerper als aannemer. Onder andere omvatten deze het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).

In de Arbocatalogus Platte daken staan alle aanbevelingen en afspraken over een goede voorbereiding, planning en uitvoering van dakwerkzaamheden rekening houdend met optimale aandacht voor veiligheid en gezondheid (Arbozorg).

Dakbedekkingsbedrijven die voldoen aan de afspraken vermeld in de Arbocatalogus Platte daken voldoen daarmee volledig aan de arboverplichtingen uit Arbowet, Arbobesluit en Europese (arbo)richtlijnen.

Bedrijven kunnen door overlegging van hun eigen bedrijfs-RI&E in combinatie met een plan van aanpak en eventueel een project-RI&E voor het uit te voeren (dak)werk aantonen dat zij zorgvuldig, conform de Arbowetgeving, hun werkzaamheden uitvoeren. Via controlebezoeken van arbovoorlichters van de SBD kan regelmatig worden nagegaan of het bedrijf ook in de dagelijkse praktijk zorgt voor een juiste uitvoering van alle arbomaatregelen. 

Certificering kan een extra eis zijn van de opdrachtgever, maar is geen verplichting genoemd in de wet en geen garantie voor daadwerkelijke optimaal arbomanagement van het bedrijf en arbogedrag van de dakdekkers.

Tip:
Wanneer u geen gecertificeerd VCA bedrijf bent:
Zorg dan dat u op andere wijze met eigen documenten de opdrachtgever aantoont dat u met een zorgvuldig arbo-managementsysteem en regelmatige voorlichting aan en toezicht op het personeel, voldoet aan de in uw branche geldende normen inzake het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Overleg hierbij zo nodig informatie uit de Arbocatalogus Platte daken. U kunt uiteraard advies hierover krijgen van de arbovoorlichters van de SBD.