Veilig en Gezond op het Dak
Is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht? PDF Afdrukken

De verplichting inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek is geregeld in artikel 18 van de Arbowet.

wettekst artikel 18
De werkgever dient de werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico's die de arbeid voor de gezondheid van werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

In de toelichting op de wet wordt aangegeven dat een onderzoek met name ook aan de orde is voor werknemers die te maken hebben met werk waarbij gevaarlijke stoffen voorkomen. In het Arbobesluit hoofdstuk IV afdeling artikel 4.2 wordt aangegeven dat middels de RI&E wordt bepaald of er sprake is van gevaarlijke stoffen en in welke mate. Vervolgens geeft het arbobesluit in artikel 4.10 A aan dat iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met het werken met gevaarlijke stoffen genoemd in de RI&E om voorafgaand aan de werkzaamheden in de gelegenheid wordt gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

In de CAO BIKUDAK (artikel 15) is geregeld dat een werkgever die geen contract heeft met een arbodienst (ten behoeve van preventiezorg) te allen tijde dient te voorzien in een preventiemedewerker. Een van de taken van een preventiemedewerker is onder andere het beantwoorden van vragen over arbeidsomstandigheden en het verzorgen van contacten met externe deskundigen, bijvoorbeeld over een uitvoering geneeskundig onderzoek.

Onderdeel van het contract met een arbodienst kan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek zijn, zoals hierboven genoemd.

Overigens kunnen dakdekkers die regelmatig ziek zijn en op langere termijn dreigen uit te vallen, voor het uitoefenen van hun beroep ook op basis van de regeling omscholing bij dreigende arbeidsongeschiktheid een medisch onderzoek laten uitvoeren. Voor meer informatie zie ook project TOPVORM, elders op deze website.

 
< Vorige   Volgende >