Veilig en Gezond op het Dak
Is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht? PDF Afdrukken

De verplichting inzake arbeidsgezondheidskundig onderzoek is geregeld in artikel 18 van de Arbowet.

wettekst artikel 18
De werkgever dient de werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico's die de arbeid voor de gezondheid van werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

In de toelichting op de wet wordt aangegeven dat een onderzoek met name ook aan de orde is voor werknemers die te maken hebben met werk waarbij gevaarlijke stoffen voorkomen. In het Arbobesluit hoofdstuk IV afdeling artikel 4.2 wordt aangegeven dat middels de RI&E wordt bepaald of er sprake is van gevaarlijke stoffen en in welke mate. Vervolgens geeft het Arbobesluit in artikel 4.10 A aan dat iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met het werken met gevaarlijke stoffen genoemd in de RI&E, voorafgaand aan de werkzaamheden in de gelegenheid wordt gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

In de CAO BIKUDAK (artikel 15) staat vermeld dat de werkgever dient te voorzien in een preventiemedewerker, zoals bedoeld in artikel 13 van de Arbowet. De preventiemedewerker dient de opleiding 'Preventiemedewerker dak' (C6) dan wel een gelijkwaardige opleiding, zulks ter beoordeling aan het bestuur van het Sociaal Fonds, gevolgd te hebben. Een van de taken van een preventiemedewerker is het beantwoorden van vragen over arbeidsomstandigheden. Sinds juli 2017 heeft de preventiemedewerker een stevigere rol in de Arbowet. Hij heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging) plaatsvinden.

Overigens kunnen dakdekkers die regelmatig ziek zijn en op langere termijn dreigen uit te vallen, voor het uitoefenen van hun beroep ook op basis van de regeling omscholing bij dreigende arbeidsongeschiktheid een medisch onderzoek laten uitvoeren.

 
< Vorige   Volgende >